Vitis vinifera L.

Vitaceae

انگورهاي كاليفرنيايي يا اروپايي جهان كهن

 

كاربرد ها

دانه هاي انگور حاوي 6 الي 20 درصد چربي مي باشند، كه به عنوان يك خوراكي، صابون، و به عنوان يك جانشين براي بزرك، مورد استفاده قرار مي گيرند.

برگهاي اين گونه و ساير گونه ها، در ساير تمدن ها به عنوان خوراكي مصرف مي شوند.

 

كشت

انگورها از طريق قلمه زني، توليد مثل غير جنسي يا پيوند زني به پايه مقاوم مثل 'Rupestris St. George', 'Aramon X Rupestris No. 1', 'Solonis x Othello 16131, 'Dogridgel  يا 'Salt Creek'، تكثير مي شوند. فضا را براي كاشت انگور، با شخم 25 سانتيمتري، و مهيا ساختن مواد ارگانيك در خاك، با برگرداندن در زير محصول پوششي يا كود سبز، آماده كنيد. انگور ها هم در بهار و هم در پائيز چيده مي شوند. اگر در بهار باشد، زود بكاريد تا به گياهان فصل رويشي طولاني را بدهيد. كشت پائيزه در نواحي شمالي غير عاقلانه مي باشد. آسيب حاصل از جابجايي ممكن است در آن دسته از درختان مو كه در پائيز كشت شده اند، رخ دهد. اكثر تاكستان هاي تجاري، مجموعه ي 6/3 متري با گياهان يكساله مي باشند. در كاليفرنيا، به ترتيب با بكار بردن 1350 تا 1025 درخت در هكتار، فواصل گياهان از 8/1 تا 4/2 متر در 6/3 متر، تغيير مي كند. درختان مو را در حدود همان ژرفا، همچنانكه در گلخانه رشد كردند بكاريد، و آنها را با يك ساقه ي منفرد داراي 2 يا 3 جوانه، سرشاخه زني نمائيد. بستن داربست يا ستون بندي توسط سيم ها، براي پرورش درخت مو ضروري مي باشد. درختان مو را خيلي نزديك به ستون هاي چوبي قرار ندهيد، براي اينكه وقتي كه ستون را جابجا مي كنيد، ستون ها مختل شده و بر هم زده مي شوند. 2 گياه را در فواصل بين ديرك ها يا ستون ها بكاريد. اگر ستون هاي سفت و محكمي به كار رود، خاكبرداري يا كج بيل زدن انگور به آساني به كار مي آيد اگر، يك تاك در هر پست يا ديرك و يك در ميان قرار داده شود. تاك ها را مستقيماً زير داربست ها قرار دهيد. تاك هاي خارج از رديف، دائماً با انجام زراعت صدمه مي بينند. پرورش و هرس در گونه هاي مختلف تغيير مي كند. هرس، كه يك شيوه ي خيلي مهمي مي باشد، ارتباط مستقيمي با محصول دهي بيشتر، كيفيت بالا، و محصولات يكنواخت بيشتر دارد. تاكستان ها معمولاً در بهار و اوايل تابستان كشت مي شوند تا رشد انگيخته شود. كشت بايد كم عمق، تنها با عمق 5/7 تا 10 سانتيمتر باشد. اگر فرسايش مسئله ساز شود، كشت يا زراعت، به تنهايي براي جلوگيري از مشكل ساز شدن علف هاي هرز، كافي مي باشد. زوائد گياهي و برخي زوائد روي زمين را رها كنيد، و كيسه هايي داشته باشيد تا آب را در خاك بگيريد. رشد تاك ها ممكن است با كاشت محصولات پوششي سريع الرشد كه با رطوبت و مواد مغذي رقابت خواهند كرد، محدود شود. از آنجايي كه تاك ها اغلب بيشتر از آنهايي كه مي كاريد، عمر مي كنند، و با مراقبت هاي خوبي، به به طور نامحدودي رشد كرده و توليد محصول خواهند كرد. هر جا كه كود سهل الوصول باشد، 25-75 MT/ha‌ ممكن است داخل خاك شود. اگر كود جوجه مرغ به كار برده شود، بخاطر اينكه آن غني از نيتروژن سريع الوصول مي باشد، تنها يك سوم تا نيمي از آن مورد نياز مي باشد. نگهداري از مواد ارگانيك در خاك مي تواند با كاشتن و برگرداندن در زير محصولات پوششي، علف هاي هرز، علف خشك يا كاه و كلش، مورد مساعدت قرار گيرد. عناصر كمتري ممكن است نياز باشد تا از يرقان سفيد ( سبز رنگي )، همچون براكس، منيزيم سولفات، يا سولفات آهن، جلوگيري شود. كود دراصل بايد بعنوان يك مكمل براي كشت خوب و مواد ارگانيك به كار رود، نه به عنوان يك جانشين. حلقه برداري از نيشكر ها اغلب مورد استفاده قرار مي گيرد تا كربوهيدرات در ميوه متمركز شود.

 

برداشت

مرحله ي بلوغ براي برداشت، بستگي به استفاده اي كه از ميوه مي شود دارد؛ مثل : دلمه، آب ميوه، يا شراب. راهنماهايي براي مراحل صحيح رسيدگي، مزه ( انگور هاي سبز خوشه اي بايد امتحان شوند )، رنگ، رايحه يا عطر و بو، تغيير ساقه از سبز به قهواه اي، چروك خوردن ساقه، نرم شدگي در بافت مغز ساقه، غليظ شدن آب ميوه يا عصاره و .... مي باشد. خيلي زود نچينيد. وزن زيادي با چيدن خيلي زود از دست مي رود، و ميوه خيلي شيرين نمي باشد. وقتي كه انگور به مدت طولاني روي درخت مو باقي مي ماند، مقدار شيريني آن بيشتر مي شود. ترشي يا اسيديته در مزه و كيفيت توليد شراب مهم مي باشد. در انگور هاي رقم كاليفرنيا، نسبت شيريني و ترشي، مقياس بهتري از كيفيت را از هر دو عامل بتنهايي مي دهد. انگور ها پس از چيدن، شيريني پيدا نمي كنند. نظرباينكه انگور ها بطور هموار بالغ نمي شوند، آنها بايد دوبار يا بيشتر را بسر ببرند تا بيترين محصول برداشت شده را در مرحله ي صحيح بلوغ كسب كنند. بررسي دقيق ميوه ها جهت استفاده ي table انگور ضروري مي باشد. خوشه هاي انگور را از درخت مو بچينيد، و ميوه هاي سبز آسيب ديده را بچينيد، و به آرامي در سبد ها قرار دهيد. انگور ها نبايد به هنگام وجود رطوبت، يا در طول هواي خيلي گرم چيده شوند، چونكه آنها به سرعت فاسد مي شوند. چيننده هاي مكانيكي اختراع شده اند، برخي از تاكستان ها مخصوصاً براي به كار بردن آنها پرورده شده اند. انگور هاي رقم وينيفرا، معمولاً به شيوه ي stem up، بسته بندي مي شوند، شروع ار طرف پائيني يك جعبه ي شيب دار. آنها معمولاً در جعبه هاي دسته اي نمايان حمل مي شوند،, 5 3/4" x 13 1/2" x 16 1/8", . انگور هاي مورد استفاده براي آب ميوه يا شراب، در جعبه هاي پيمانه اي يا جعبه هاي دسته اي چوبي به فروش مي رسند. ميوه هاي خوب از واريته هاي خوب ممكن است به مدت 3 الي 6 ماه انبار شوند، معمولاً در منفي يك تا منفي نيم درجه ي سانتيگراد، با رطوبت 85 تا 95 درصدي نگه داشته مي شوند، بستگي به سرعت جريان هوا دارد. ضدعفوني با سلفور دي اكسيد 1%، قبل از انبار كردن و سرد سازي با 2/0 % از گاز در فواصل 10 روزه، از فاسد شدن جلوگيري مي كند. انگور هايي كه قبل از بارندگي چيده مي شوند، معمولاً بهتر از آنهايي نگه داشته مي شوند كه پس از بارندگي چيده مي شوند. انگور هايي كه كشمش مي شوند، از رقم وينيفرا مي باشند. در كاليفرنيا و آريزونا، حدود 90% از كشمش ها، در ميان رديف هاي درخت مو بوسيله ي خورشيد خشكانده شده اند. در جاي ديگر، دهيدراتور ها به كار برده مي شوند.

 

شرح

درختان مو صعود كننده ي درختي چند ساله؛ ساقه ها بيش از 35 متر طول دارند، اما در زراعت معمولاً با هرس ساليانه، تا 1 الي 3 متر كاهش مي يابند، برگها باريك، دايره اي تا بيضي دايره اي، 5 الي 23 سانتيمتر عرض ( پهنا )، داراي لبه هاي دندانه دار يا نا هموار، سينوس ( حفره ) پايه اي عميق، و گوشه ها روي هم افتاده، 5 الي 7 گوشه، در بالا صاف و بي مو، اغلب با كركهاي پايدار و ايستاده ي زيرين، پيچك منشعب، معمولاً 2 برگ در مقابل 3 تا، گلها بيشمار، در آرايش متراكم يا برگهاي وارونه ي thyrses، خوشه هاي گل و پيچك ها در هر سه گره حضور ندارند، كاسه ي گل خيلي كوتاه و 5 گوشه مي باشد، گلبرگ ها حدود 5 ميليمتر، سبز كمرنگ، معطر و مطبوع، ميوه نرم، سته ي گوشتي، پوست چسبده به گوشت، بيضي شكل يا مستطيلي، بيضي تا گرد، پوست سبز، زرد، قرمز، يا سياه مايل به ارغواني، به مقياس زياد، خوشه هاي دراز، دانه ها 2 الي 3  گاهي اوقات اصلاً وجود ندارد، گلابي شكل، با دهانه ي نسبتاً طولاني.

محصولات و اقتصاد

بارآوري حداكثر يك درخت مو، تا حد زيادي بستگي به توان درخت مو سال قبل دارد. در كاليفرنيا، ميانگين محصول يا بازده، از 25 تا 30 تن در هكتار تغيير مي كند. كاليفرنيا 90 درصد از انگور هاي ايالات متحده را توليد مي كند. ايالات متحده انگور ها را به كانادا، ونزوئلا، فيليپين، و يونايتد كينگ دام صادر مي كند. از شيلي، كانادا و آفريقاي جنوبي وارد مي كند. توليد در ايالات متحده، ساليانه حدود 5/3 ميليون تن مي باشد. با يك قيمت متوسط 72 دلاري.

 

اكولوژي ( بوم شناختي )

شرايط لازم، تابستان هاي طولاني، گرم تا گرم و خشك و زمستان هاي ملايم مي باشد. گياه در دماي منفي 18 درجه ي سانتيگراد آسيب مي بيند، يخبندان شاخه هاي جوان را از بين مي برد. دماي متوسط روزانه بايد حداقل 18 درجه ي سانتيگراد باشد. اين گونه، دماهاي زياد همراه با رطوبت زياد حاره اي تحمل نمي كند. رطوبت باعث توسعه ي بيماري ميشود. در ايالات متحده، اين انگور در كاليفرنيا و آريزونا پرورش داده مي شود، اما زمستان هاي سرد و تابستان هاي مرطوب شرق ايالات متحده را تحمل نمي كند. كشت انگور در جاهايي كه بارندگي نمي باشد، بين زمان هاي شكوفه دهي و برداشت، بهتر مي باشد. بارندگي در زمستان خوب است اما الان در بهار يا پائيز، آبياري، پسنديده و اغلب ضروري مي باشد. چندين بار آبياري ممكن است مورد نياز باشد، آغاز آبياري در بهار، زماني كه آب قابل دسترس در خاك به كار برده شده است، و تا برداشت ادامه پيدا مي كند، شايد بعد ها در نواحي خيلي گرم. حاصلخيزي خاك، به اندازه ي ساختمان خاك مهم نمي باشد. گزارش شده كه Vitis vinifera ميزان بارش هاي ساليانه ي 9/0 تا 2/27  dm (mean of 12.1 cases = 134)، دماي ساليانه ي 3/8 تا 5/28 درجه ي سانتيگراد  (mean of 21.8 cases = 133)  ، و Ph 5/4 تا 7/8 (mean of 6.8 cases = 66) را تحمل مي كند. 

نوشته شده توسط هادی در دوشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۶ ساعت 11:13 | لینک ثابت |